1/48 Eduard Models MiG 21 BIS by Shailesh Karkhanis